facebook
gyengelatok
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4., Tel.: +36 26 387 198, E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
Kezdőlap > Hírek > Közlemény

2022. Március. 17.  Kategória: Felhívás

Közlemény

Közlemény a 2022/2023-as nevelési évre történő bölcsődei - óvodai beiratkozás rendjéről
Közlemény a 2022/2023-as nevelési évre történő
bölcsődei - óvodai beiratkozás rendjéről
 
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenntartott Tahitótfalui Óvodákba és Bölcsődébe a gyermekeket a 2022/2023-as nevelési évre
 
2022. május 2. napjától 2022. május 6. napjáig, 8:00-16:00
között lehet beíratni.
                        
A beiratkozás helye: Epreskert Óvoda, Petőfi Sándor u. 12.
06-26-387-055
 
A bölcsődei - óvodai beiratkozás személyes jelenléttel történő intézéséhez, az Önkormányzat hivatalos honlapján www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlapján www.tahitotfaluovodak.hu 2022. április 20-tól közzétett linken keresztül, a várakozás elkerülése érdekében kérjük, hogy foglaljanak időpontot!
 
 
Bölcsődei beiratkozás
 
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, nevelését, szakszerű gondozását biztosító intézmény. A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek 20 hetes kortól, annak a nevelési évnek a végéig, amelyben 3. életévét betölti; akinek szülei, nevelői valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes.
A Gyvt. 43. § szerint felvételkor előnyben kell részesíteni:
• ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
• akit egyedülálló szülő nevel, melyet MÁK határozattal igazolni tud,
• akinek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
• akinek egyik szülője orvosilag igazolt beteg,
• akit védelembe vettek.

A Tahitótfalui Orgonaliget Bölcsődébe azon szülők gyermeke vehető fel és gondozható, akiknek bejelentett lakóhelye és életvitelszerű tartózkodási helye Tahitótfalu közigazgatási területén van. Az ellátási területen kívüli lakóhellyel rendelkező gyermek is felvehető, Tahitótfalu Képviselő Testülete által meghatározott mértékben, ha minden Tahitótfaluban élő és bölcsődei ellátást igénylő gyermek felvételi kérelme teljesíthető.
A bölcsődei alapellátáson túl, a csoportok üres férőhelyein, térítés ellenében időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk, a szülő elfoglaltságának idejére, napi maximum 8 órában, a szülő és a bölcsőde között létrejött megállapodás alapján.
Az ellátásokért a vonatkozó jogszabályok és Tahitótfalu Képviselő Testülete által meghatározott mértékben, térítési díjat kell fizetni, melyről a beiratkozás időszakában fogunk tudni felvilágosítást adni.
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- Bölcsődei felvételi kérelem – Alapellátás / Bölcsődei felvételi kérelem – Gyermekfelügyelet, mely 2022. április 20-tól letölthető az Önkormányzat hivatalos honlapjáról www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlapjáról www.tahitotfaluovodak.hu , illetve átvehetik az Epreskert Óvodában (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 12.)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája),
- a gyermek TAJ kártyája,       
- a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- ha van szakértői vélemény, igazolás ételallergiáról,
- nem magyar állampolgár esetén, a szülők és a gyermek regisztrációs igazolása, ill. tartózkodási kártyája.
A bölcsődei jelentkezés még nem jelent felvételt! Az Orgonaliget Bölcsőde működésének engedélyeztetése után biztossá váló nyitási dátum ismeretében, a felvételről hozott döntésről a bölcsődevezető tájékoztatja a szülőket, várhatóan augusztus második felében. Ezután létrejön a Megállapodás a gyermek napközbeni ellátására/időszakos gyermekfelügyeletre a bölcsőde és a szülő között, ezzel véglegessé válik a jelentkezés.
Az elutasító döntés tartalmazza az elutasítás tényét, indokát, az esetleges későbbi bölcsődei felvétel időpontját és a jogorvoslati lehetőséget.
 
 
Óvodai beiratkozás
 
Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermekek felvétele
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2022/2023-as nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2022. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
- óvodai felvételi kérelmet, (2022. április 20-tól letölthetik az Önkormányzat hivatalos honlapjáról www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlapjáról www.tahitotfaluovodak.hu, illetve átvehetik az Epreskert Óvodában)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
- ha van szakértői véleményt, igazolást ételallergiáról,
- nem magyar állampolgár esetén, a szülők és a gyermek regisztrációs igazolását, ill. tartózkodási kártyáját.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik. Az óvoda felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.
Az óvoda alapító okirata szerint, a Tahitótfalui Óvodák biztosítja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a szakértői véleményt.
Nemzetiségi óvodai nevelést nem folytat az óvoda.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyerhetnek.
A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.
 
Külföldön tartózkodás esetén
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.
A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.
 
Felmentési kérelem
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem megtalálható a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon, melyet kitöltve a Szentendrei Járási Hivatal Hatósági Osztálya számára kell elküldeni, a 2000 Szentendre, Dózsa György út 8. címre, vagy a jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu e-mail címre.
 
Az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége
Szabad férőhely esetén az Óvoda további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, melyről írásban értesíti a szülőt.
A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kérelem kitöltése, mely letölthető a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon.
 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.
 
Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!
 
 
Tahitótfalu, 2022. március 1.
 
 
Dr. Sajtos Sándor sk.
polgármester
 
 

Vissza a hírek oldalra