Mai dátum: 2017.
Bölcsődei ellátás igényfelmérés

Tahitótfalu Község Önkormányzata az alábbi felhívást teszi közzé.


B ö l c s ő d e i   e l l á t á s  i g é n y f e l m é r é s

 

Tahitótfalu Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 34. §-a alapján, az alábbi felhívást teszi közzé:

 

Kérjük, hogy amennyiben az alábbiak szerint jogosult és

bölcsődei ellátásra igény tart,  

a   mellékelt adatlap kitöltésével jelezze az Önkormányzat felé. A kitöltött adatlapokat legkésőbb

2017. április 15. napjáig lehet benyújtani

a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalhoz

(2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.).

 

Tájékoztatom, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, amennyiben megfelel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) foglalt követelményeknek:

Gyvt. 41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is.

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően - a) a bölcsődei ellátás, b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és c) az alternatív napközbeni ellátás. Gyvt. 42. § (1) A bölcsődei ellátás keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. (2) Bölcsődei ellátást biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde. Gyvt. 42/A. § (1) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható.

 

Az NM rendelet 42. § (1) bekezdése szerint: a gyermek bölcsődébe és mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával a) a körzeti védőnő, b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos, c) a család- és gyermekjóléti szolgálat, d) a gyámhatóság is kezdeményezheti.

 

Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, amely szerint, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. Az Önkormányzatnak ezen kötelezettségének legkésőbb 2018. december 31-ig kell eleget tennie.

 

Tahitótfalu, 2017. február 28.

         

                                                        P.H.

                                                                                             

 

 Dr. Sajtos  Sándor

                                                                                        polgármester

2017.03.02
 


 Tahitótfalu           www.tahitotfalu.hu           E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu           Oldaltérkép           Felhasználási feltételek